การสังเคราะห์ Pentasubstiltion Pyrylium Hydroxide จากVanillin โดยใช้ Ammonium Acetate

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิธร ไทยสุริวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกรัฐ ศรีสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง vanillin และ ethyl acetoacetate โดยมีammonium acetate เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ α,β unsaturated ketone 1 4H pyran 2 symmetrical pyrylium salt 3 และ asymmetrical pyrylium salt 4 จากการศึกษาทดลองทำปฏิกิริยาในตัวทำละลายชนิด ต่างๆ พบว่ากรดอะซิติกเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดและ ammonium acetate จำเป็นต่อปฏิกิริยา จากผลการทดลองที่ได้ กลไกปฏิกิริยาเกิดการแข่งขันระหว่างปฏิกิริยา 1,2 addition กับ 1,4 addition และปฏิกิริยาปิดวงทำการพิสูจน์โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ โดย NMR spectroscopyและ X ray crystallography