การสังเคราะห์สารในกลุ่ม Metal Organic Framework ที่มีสมบัติดูดซับก๊าซ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริกานต์ อปริมาณ

  • สลิลทิพย์ เลาห์เกริกเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัญชา พูลโภคา

  • ดวงกมล นันทศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบในกลุ่ม Metal Organic Frameworks (MOFs) เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นโลหะ และส่วนที่เป็นสารประกอบอินทรีย์จำพวก carboxylate ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว MOF จึงถูกนำไปใช้ในการดูดซับก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจน โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารประกอบในกลุ่ม MOF 2 ชนิด คือ MOF 5 ที่มี terephthalate เป็นตัวเชื่อม และ MOF ที่ใช้ meso tetra(4 carboxyphenyl)porphyrin ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม โดยทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ ดังนี้คือ อุณหภูมิ, pH, อัตราส่วนของสารตั้งต้น และ H2O2 นอกจากนี้ยังได้พิสูจน์เอกลักษณ์ของ MOF ที่สังเคราะห์ได้และทำการศึกษาพื้นที่ผิวและสมบัติในการดูดซับก๊าซไนโตรเจน