โปรแกรมเสริมสำาหรับเอดิเตอร์เพื่อจัดการแฟ้มข้อมูลผ่านทาง SSH Remote Editing through SSH Plug-in

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบชัย บุตรชัยงาม

  • กฤติยา แสงนิติเดช

  • ปาริชาต ชัยธชวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เริ่มมองหา ระบบปฎิบัติการ อีกตัวนึงเป็นทางเลือกซึ่งตัวที่ได้รับความนิยม อยู่ในปัจจุบันคือ Ubuntu แต่ก็ไม่สามารถมาแทนที่ ระบบปฎิบัติการ ที่ใช้มา นานและคุ้นเคยได้ในเวลาอันสั้นเลยที่เดียว เนื่องจากผู้ใช้ต้องทำาการปรับแต่ง ค่าต่างๆ ของโปรแกรมอยู่มาก เพื่อให้เหมาะกับการใช้ ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วๆ คงมอง ว่าเป็นความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นมา ประเด็นหนึ่งที่ผู้พัฒนามองเห็นก็คือ การ ทำางานกับไฟล์บน Server ผู้ที่คุ้นเคยกับระบบปฎิบัติการ Linux อาจมีทาง เลือกหลายทางเช่น Subversion (SVN), File Transfer Protocol (FTP) , Secure File Transfer Protocol (SFTP) และ SSH เป็นต้น หากต้องการแก้ไขไฟล์บน web hosting ก็ต้องเข้า ftp เข้าไปดาว โหลดไฟล์จาก server มาไว้ที่เครื่อง ทำาการแก้ไข และเข้า ftp อกี ครั้งเพื่อ อัพโหลดกลับไปที่ server แต่ผู้ใช้ทั่วไปต้องการความสะดวกสบายมากกว่านี้ ในการทำางาน ทางผู้พัฒนาจึงจับประเด็นตรงนี้มาพัฒนาเป็น Plugin ที่ สามารถใช้ได้กับ Editor หลายตัว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับการอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำาปีงบประมาณ 2551