โปรแกรมสร้างเสียงภาษาไทยจากข้อความบนโทรศัพท์มือถือ SMART PHONEเพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชากร ต่อเรืองวัฒนา

  • ธิติมา นุชพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลวิช นัธที

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร แต่ยังคงมีผู้ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาการใช้งานจำพวกเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบุคคลนั้นคือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา หรือการมองเห็น ดังนั้นเราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการใช้งานของผู้ใช้กลุ่มนี้และทำให้พวกเราได้คิดค้นวิธีที่จะให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น นั้นคือโปรแกรม อ่านไทย หรือ Phone Talk ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะทำการอ่านข้อมูลให้ผู้ใช้เหล่านี้ฟัง เช่น ช้อมูลหรือการใช้งานโทรศัพท์เช่น โทรออก, สายที่ได้รับ หรือ สายที่ไม่ได้รับ และยังได้รวมไปถึง การอ่านข้อความตัวอักษรที่ได้รับอีกด้วย