การประหยัดพลังงานSAVE ENERGY

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ มาตรนอก

  • ภัทรภร ภู่สละ

  • จีรนันท์ ชมเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย สิงห์โตขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้พลังงานในปัจจุบันเริ่มลดลงน้อยทุกที มนุษย์ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เราจึงได้นำความรู้ในแนวการบันเทิงมาสอดคล้องกับการประหยัดพลังงานเพื่อให้มีความสนใจ และอยากให้รู้จักพลังงานเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี เสนอเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อเป็นสื่อและแนวทางในการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในปัจจุบันที่สิ้นเปลือง และให้รู้จักพลังงานที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นเพื่อจะทำให้รู้ว่าพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวเราก็มีคุณค่าถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีจะทำให้พลังงานหมดไปก็ได้ ฉะนั้นเราจึงได้นำข้อมูล มีภาพเคลื่อนไหว เสียง และท่าทางของตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น นำเสนอความรู้ในการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีมาสื่อในความบันเทิง เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษามีความรู้ในแนวทางในการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีที่ง่ายขึ้น และเข้าใจง่าย และมีความสนใจของเนื้อหา