เล่นเกมส์ OX ด้วยเสียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพธวัช กิจอุดมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาส จงสกิตย์วัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานนี้นำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรม OX สั่งงานด้วยเสียงตัวเลขภาษาไทยแบบเจาะจงผู้พูด โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมล (Mel Frequency Ceptral Coefficient MFCC) แยกคุณลักษณะสำคัญของเสียง โดยทำการแบ่งเสียงพูดในแต่ละคำออกเป็นเฟรมขนาดเท่าๆกัน ซึ่งส่งผลให้เวกเตอร์คุณลักษณะสำคัญของเสียงแต่ละเสียงมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นใช้ระบบการเทียบสัญญาณทางแกนเวลา ( Dynamic Time Warping เสียงพูดที่ให้ค่าผลต่างน้อยที่สุดาเป็นคำตอบ ผลจากการระบุผู้พูดด้วยตัวเลขภาษาไทยในการเล่นเกม OX พบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพภาพการรู้จำคำพูดโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมลด้วยอัตราความถูกต้องเฉลี่ยที่ 85 %