The Generalization of Peak numbers

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธณัชชา ทองบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศราชัย ก้องศิริวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้เราจะศึกษาการนับจำนวนทั้งหมดของจำนวนดังต่อไปนี้ 1. peak number คือจำนวนใดๆ ที่มีจำนวนของเลขโดดเป็นจำนวนคี่ 2n +1โดย n = 1, 2…,8โดยที่เลขโดดตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ n +1 เป็นลำดับเพิ่ม และเลขโดดตัวที่ n +1 ถึงตัวที่ 2n+1 เป็นลำดับลด 2. one half peak number คือจำนวนใดๆ ที่มีจำนวนเลขโดดเป็น 3n +1 โดย n = 1, 2…,8 โดยที่เลขโดดตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ 2n +1 เปน็ peak number และเลขโดดตัวที่ 2n +1 ถึงตัวที่ 3n +1 เป็นลำดับเพิ่ม 3. two peak number คือจำนวนใดๆ ที่มีจำนวนเลขโดดเป็น 4n +1 โดย n = 1, 2,…,8 โดยที่เลขโดดตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ 3n +1 เป็น one half peak number และเลขโดดตัวที่ 3n +1 ถึงตัวที่ 4n +1 เป็นลำดับลด นอกจากนี้ได้หาสูตรปิดของจำนวนข้างต้นเมื่อเลขโดดเป็นเลขฐานใดๆ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง peak number และตารางสี่เหลี่ยม