การฝึกทักษะการสังเคราะห์ Tosyl ethylbromide

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัชชา อมรพันธางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย ตัณฑ์ลานิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำเสียในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือผู้สัญจรทางน้ำ ดังผู้จัดทำที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านคลองแสนแสบเป็นประจำทุกวันทราบดีว่ากลิ่นของน้ำที่คุณภาพที่ต่ำและเน่าเสียมาเป็นเวลานานนั้นเหม็นเพียงใดอีกทั้งสีของน้ำก็ไม่ชวนให้เกิดความเจริญหูเจริญตาแม้แต่น้อย ในปัจจุบันพบว่าแหล่งน้ำในประเทศไทยส่วนมากมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ก็คือ ปริมาณโลหะในน้ำที่มีมากกว่าปกติ หากเราสามารถแยกโลหะเหล่านี้ให้ออกจากแหล่งน้ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้ ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพของแหล่งน้ำได้ ผู้ทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและทดลองเพื่อหาสารบางชนิดที่สามารถจับโลหะชนิดต่าง ๆ ในน้ำ ซึ่งสารดังกล่าวจะได้มาจากการสังเคราะห์ แต่ในเบื้องต้นผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องทักษะเบื้องต้นในการสังเคราะห์สาร และศึกษาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำการทดลอง