การสังเกตชั้นบรรยากาศโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างละอองที่เก็บโดยไลดาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2547

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ติณระพี จ่าหมื่นไวย์

  • ศิริพร ทรัพย์พร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในระหว่างปี 2540 – 2547 ได้มีการติดตั้งและพัฒนาระบบไลดาร์การกระเจิงแบบมีที่สถานีตรวจวัดการแผ่รังสีในชั้นบรรยากาศ ณ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยความร่วมมือของนักวิทยาศาตร์ไทยและญี่ปุ่น ข้อมูลดิบที่เก็บได้ ณ ระดับความสูงของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ของบริเวณดังกล่าวถูกนำมาศึกษา โดยการแสดงผลในรูปแบบโพรไฟล์ความสูงของสัญญาณที่แก้ไขเชิงพิสัยของข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2547 ตัวแปรอื่นๆเฉพาะบริเวณนั้นที่สนับสนุนงานด้านนี้ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาละอองลอยที่มีในบรรยากาศอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และในอนาคตเรามุ่งหวังที่จะใช้เครื่องมือนี้เพื่อการทำวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยต่อไป In 1995 – 2004 , Mie scattering lidar system was installed and developed at Srisamrong , Sukhothai province under the observatory for atmospheric radiation research founded by Thai and Japanese scientists. With the raw data collected in 2004 , the tropospheric atmosphere of this urban region was studies. In this work , the variation of vertical profiles of range corrected signals for distinct 3 months of February , Match and April (summer) 2004 were performed. Further studies of related local parameters supporting this work have still been required for precise and reliable characterization of aerosol this tool for climatological research in Thail