การคำนวณหาความตึงผิวของน้ำโดยเทคนิคเชิงแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความตึงผิวของน้ำ โดยใช้เทคนิคเชิงแสง เมื่ออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลง ระยะทางระหว่างจุดสว่างของ diffraction pattern ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยกำหนดความถี่ของแหล่งกำเนิดคลื่น และวัดระยะทางระหว่างจุดสว่าง ซึ่งสามารถนำไปคำนวณหาความตึงผิวของน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง พบว่า ความตึงผิวของน้ำ คือ 81 5 mN/m