การการวัดสมบัติเฉพาะของวัสดุด้วยวิธีเชิงทัศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาตรี ชีถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้ได้นำเสนอเพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดอุณหภูมิผิววัสดุด้วยสารเรืองแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และ เพื่อ ศึกษาผลกระทบของสมบัติของตัวกรองต่อ ปริมาณอัตราส่วนความเข้มแสงของสารเรืองแสง และ ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิของผิววัสดุต่อปริมาณความเข้มแสงของสารเรืองแสง ในช่วงอุณหภูมิ 30°C ถึง 360°C โดยใช้กระบวนการประมวลผลด้วยภาพซึ่งใชักล้องซีซีดีเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพ ความสัมพันธ์ของทั้งสองหัวข้อการทดลองได้นำเสนอให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้น และ ลอการิทึม เพื่อการนำสมการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการวัดอุณหภูมิในครั้งต่อไป Objectives of this project were to develop thermographic phosphor by UV stimulation technique for measuring of material surface temperature and to study effect of filter property on intensity of phosphoresence . Finally , surface temperature of material related to intensity irradiance in range of 30°C and 360 °C was studied and analyzed by CCD image processing .The results showed that phosphorescent radiation had linearly to used that for another time in measure. In addition , phosphorescent had logarithmic relation to specified use in next time .