เว็บไซต์เสริมเนื้อหาตำราแคลคูลัส ๑ ของภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัณญา รักซ้อน

  • วรวิทย์ เหล่าสถิรวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรงค์ ทิพย์โยธา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สามารถศึกษาบทพิสูจน์ของทฤษฎีบทต่างๆ รวมทั้งแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในวิชาแคลคูลัส ๑ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ และเป็นตัวกลางสื่อสารข่าวสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตที่เรียนวิชาแคลคูลัส ๑ ทั้งนี้ขอบเขตของโครงงานจะอ้างอิงตำราแคลคูลัส ๑ ของภาควิชาคณิตศาสตร์เว็บไซต์เสริมเนื้อหาตำราแคลคูลัส ๑ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับหนังสือแคลคูลัส ๑ เล่มที่นำมาอ้างอิง โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นส่วนที่เสริมเพิ่มเติมมาจากในหนังสือ เช่น ทฤษฎีบทบางข้อไม่ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นในหนังสือ ทางผู้พัฒนาจึงได้รวบรวมที่มาของบทพิสูจน์ต่างๆ เหล่านั้นไว้ ทั้งยังรวบรวมแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เฉลยแบบฝึกหัดเพิ่มเติม สูตรต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาไว้ให้ โดยเว็บไซต์นี้ใช้เป็นตัวกลางในการแจ้งข่าวสารจากอาจารย์ผู้สอนไปยังผู้ที่สนใจในวิชาแคลคูลัส ๑ และใช้ประกอบการศึกษาวิชาแคลคูลัส ๑ ได้เป็นอย่างดี

The purpose of this project is basically to allow students to be able to understand how to prove the theories including other supplement questions in Calculus I via the internet. Also, it's the useful medium for instructors to communicate with students studying Calculus I. However, this project is generally referred from the Department of Mathematics's Calculus I text books.This Calculus I methodology website which belong to Department of Mathematics, Faculty of Science, Chulalongkorn University is based on " Calculus I, Chulalongkorn publishing, Bangkok 2004". The media demonstrate the extra information from the book; for instance, theories which were not clearly define in the book. As this statement, explanation of theories, exercises include questions and answers, as well as code were collected for the usefulness for students by using the website to distribute the useful information as a new option for Calculus I.