การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นแสม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภารดี ชลไชยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันนี้สภาพของป่าชายเลยที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ซึ่งเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ต่างๆ มากมาย เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การลุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนต่างๆ ดิฉันคิดว่าหากเราทราบสภาพของป่าชายเลนว่าเป็นเช่นไร เราก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ดิฉันจึงคิดโครงงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะศึกษาสภาพต่างๆ ที่ป่าชายเลนเป็นอยู่โดยเลือกต้น แสมขาว เนื่องจากมีต้นแสมขาวภายในบริเวณชุมชนจึงเลือกใช้ทำการทดลอง