กะเม็ง สมุนไพรมหัศจรรย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พริมรตามีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทมา ลี้วนิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาผลของการใช้พืชสมุนไพร “กะเม็ง” ที่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดในการรักษาโรคกระเพาะอาหารมากผิดปกติโดยได้นำน้ำประปา น้ำกลั่น และเอทานอล ใช้ในการทดลองหาตัวทำละลายที่เหมาะสม ได้วางแผนศึกษาถึงความเข้มข้นระหว่าง กะเม็ง: ตังทำละลาย ที่เหมาะสมกับการปรับสภาพความเป็นกรด (กรดที่ใช้ในการทดลอง คือ กรดไฮโดรคลอริก ค่าpH = 3.5 ซึ่งเป็นกรดที่พบในกระเพาะอาหาร) นอกจากนี้ได้วางแผนศึกษาส่วนที่เหมาะสมที่สุดของสมุนไพรกะเม็งที่จะนำมาทำเป็นสารละลายกะเม็ง โดยนะส่วนต่างๆของ สมุนไพรกะเม็ง คือ ราก ลำต้น ใบ และดอก มาศึกษาเปรียบเทียบถึงผลการใช้ลดความเป็นกรดของกรดไฮโดรคลอริก และ ได้วางแผนศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของการนะสมุนไพรกะเม็งมาใช้ใน 2 รูปแบบ คือ แบบสดและแบบแห้งการดำเนินการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการทดลองที่ดำเนินภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เพื่อต้องการข้อสรุปที่ดีที่สุดของการใช้สมุนไพรกะเม็งในการปรับสภาพความเป็นกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นกรดชนิดเดียวกันกับที่พบในกระเพาะอาหาร เมื่อทราบถึงข้อสรุปของการนำสมุนไพรกะเม็งมาใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรดแล้วจึงนำมาทดลองในร่างกายของสิ่งมีชีวิต คือ หนูทดลอง ศึกษาผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงนำไปสู่การพัฒนาเพื่อนำไปใช้ป้องกันและรักษาโรคกระเพาะอาหารต่อไป