การจำแนกชนิดของจิ้งหรีด (Family Gryllidae) จากความถี่และลักษณะของการส่งเสียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูวิศ อมาตยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จิ้งหรีด (Family Gryllidae) แต่ละชนิด (Species) ย่อมมีความถี่และลักษณะการส่งเสียงที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนิด จากความแตกต่างกันนี้สามารถที่จะนำมาใช้ในการจัดจำแนกชนิดของจิ้งหรีดได้โปรแกรม Matlab (Version 6.1) มีความสามารถในการเก็บสัญญาณเสียง (Data Acquisition) และประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) จากแมลงตัวอย่างได้ จากการศึกษาความถี่เด่นของจิ้งหรีดในการทดลองจะมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าประมาณ 4000 Hz การวิเคราะห์สัญญาณที่อยู่ในรูปแอมพลิจูดกับดดเมนเวลาจะสามารถจำแนกชนิดของแมลงตัวอย่างได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ความถี่เด่นของแมลงตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากพอ แต่ถ้าสัญญาณจากแมลงตัวอย่างมีความถี่เด่นใกล้เคียงกัน จะต้องพิจารณาสัญญาณในรูปของความถี่กับโดเมนเวลา (Spectrogram) ซึ่งจะสามารถพิจารณาลักษณะของสัญญาณที่ขึ้นกับช่วงเวลา พบว่าแมลงแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของความถี่ที่ขึ้นกับช่วงเวลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนิดของแมลงตัวอย่างซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบในการจัดจำแนกชนิดของแมลงตัวอย่างได้