โปรแกรมระบบวางแผนจัดงานศพออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร กิจประช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการงานศพ โดยให้ผู้ใช้ตั้งงบประมาณที่จะใช้ จำนวนวันในการจัดงาน จากนั้นเข้าไปเลือกรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เลือกรูปแบบของโลงศพ ดอกไม้และของใช้ในงาน หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะประมวลผลว่างบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอหรือไม่ โดยขึ้นรายการให้ผู้ใช้แล้วบอกราคาโดยประมาณทั้งหมดที่ผู้ใช้เลือกเอาไว้ ในกรณีที่เกินงบที่ตั้งไว้จะมีคำแนะนำว่าควรที่จะตัดรายการไหนที่ไม่จำเป็นออกโดย หลังจากนั้นผู้ใช้จะตัดสินใจว่าจะตัดออกหรือไม่ ถ้าตัดออกก็จะขึ้นรายการที่ผู้ใช้เลือกไว้และจะมีปุ่มใช้ในการตัดออกที่ละรายการและตัดออกทั้งหมดแต่ถ้าไม่ตัดก็จะประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ใหม่ นอกจากประเมินค่าใช้จ่ายแล้วยังให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานศพ อนิสงจากการถวายของประเภทต่าง ๆ This program is designed for assistance of funeral ceremony. Firstly , the users have to determine their own budget, the duration of the ceremony. Then choose the parts of detail such as the style of coffins , flowers and other decorations. After that , the program will be assessed and display whether the budget sufficient or not. This program will show you the list of expenses and tell you about the estimated price that you have already chosen before. In case of overestimated , there is useful advice for deleting the unnecessary list out . after that,the users will make a decision with themselves whether delete it out , you have to press the given button , one by one list or for all deleted. If you don’t want to delete , the program will continue calculating your previous budget and shows you the outline if estimated expenditure; Moreover , it will provide much more knowledge about the funeral ceremony information as well.