การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเรียงข้อมูล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรอนงค์ ภูโอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิสุทธา อารีราษฎร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเรียงข้อมูล และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมา เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเรียงข้อมูล 2) แบบทดสอบก่อนเรียน 3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 4) แบบทดสอบหลังเรียน และ 5) คู่มือการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 10 คนผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเรียงข้อมูลมีประสิทธิภาพ 83.33/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเรียงข้อมูล ที่พัฒนาขึ้นทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น Abstract: The purposes of this study were to develop Web Based Instruction (WBI) on Sorting and to determine the efficiency of the WBI as well as the accomplishment of the students. The tools were 1) WBI on Sorting 2) pretest 3) formative exercise 4) posttest and 5) user’s manual. Samples were ten of undergraduate students in Rajabhat Maha Sarakham University. Results showed that Web Based Instruction was effective helping students to learn Sorting. The average percentage of formative test and posttest was 83.33/87.33 which was higher than the established criterion ; 80/80. Thus, WBI was fully developed and can efficiently and effectively use for this learning method.