สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Aschersonia samoensis l 6001

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทมา สายสหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาท กิตตะคุปต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ในการสกัดและแยกสารเคมีจากเซลล์ของเชื้อรา Aschersonia samoensis l 6001 ในส่วนตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเคมีที่สกัดได้ต่อเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย วัณโรค และเซลล์มะเร็ง โดยนำเซลล์ของเชื้อรา Aschersonia samoensis l 6001 มาสกัดด้วยเมทานอล ไดคลอโรมีเทน น้ำ และเอทิลอะซิเตตตามลำดับ และนำสิ่งสกัดเอทิลอะเตตไปแยกด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี ขณะนี้สามารถแยกได้สารบริสุทธิ์ 2 ชนิด ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างได้โดยอาศัยข้อมูลทางสเปกโทสโคปี สารนั้นคือ rugulosin และ skyrin จากนั้นนำสารที่แยกได้ทั้ง 2 ชนิด ส่งไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พบว่า สารrugulosin แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่เกิดจากโรคมาลาเรีย วัณโรคและเซลล์มะเร็งได้ดีปานกลาง และสาร skyrin แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย วัณโรค ได้ดีปานกลาง แต่ประสิทธิภาพในการแสดง ฤทธิ์ยับยั้งต่อเซลล์มะเร็ง