การสังเคราะห์ส่วนตัวเชื่อมเพื่อใช้ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ Peptide Nucleic Acid (PNA ) ชนิดใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียานุช ดวงละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ส่วนตัวเชื่อมเพื่อใช้ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ Peptide Nucleic Acid (PNA ) ชนิดใหม่ โดยทำการสังเคราะห์ส่วนตัวเชื่อม 2 ชนิด ได้แก่ N (9H fluoren 9 ylmethoxycabonyl)N amino N methlyglycine pentafluorophenyl ester และ N (9H fluoren 9 ylmethoxycarbonyl)aminooxy acetic acid pentafluophenylaetate แล้วทำการตรวจสอบโครงสร้างของสารโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกโซแนนซ์ สเปกโตรสโคปี (NMR ) เพื่อนำมาสังเคราะห์ Peptide Nucleic Acid (PNA) ชนิดใหม่ 2 ชนิด ต่อไป