การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพบางประการของต้นของชะนางแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณี ลีลาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชาต สุขสำราญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประส่งเพื่อหาส่วนประกอบทางเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพบางประการของต้นขอบชะนางแดง โดยนำสิ่งสกัดหยาบไปทดสอบการด้านเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าในพืชตระกูลส้ม และเชื้อรา Fusarium oxysporum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าใน ต้นมะเขือเทศ พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อราทั้ง 2 ชนิดได้จากนั้นนำลำต้นของต้นขอบชะแนงแดงมาสกัดด้วยเฮกเชน ครอโรฟอร์ม และเมทานอล ตามลำดับโดยใช้ Soxhiet extraction apparatus แล้วนำสิ่งสกัดที่ได้ไปทดลองกับ Artemia salina ปรากฏว่า สิ่งสกัดทั้งสามไม่เป็นพิษมีอันตรายต่อ Artemia salina น้อยมาก จากนั้น นำสิ่งสกัดเฮกเซนและเมทานอลมาแยกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี ซึ่งขณะนี้สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 10 ชนิด โดยมาจากสิ่งสกัดเฮกเซน 7 ชนิดเป็นสารโซ่ยาว 2 ชนิด ไตรเทอร์พีน 2 ชนิดคือ Friedelinและ Friedelinol และสเตียรอยด์ 1 ชนิด คือ B Sitosterol ส่วนอีก 2 ชนิด กำลังรอผล NMRสเปกตรัม และสิ่งสกัดเมทานอล แยกได้สารนริสุทธิ์ 3 ชนิด โดยเป็นสารในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว 2 ชนิด และกำลังรอผล NMR สเปกตรัมอีก 1 ชนิด