ระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server Software Installation

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. นรรฐวรรณ การีเวท

    1. สุรัตน์ ร่มเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เด่นดวง ประดับสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทที่มีขนาดใหญ่ แต่กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็มีความคล้ายกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของโมเดลการพัฒนา แต่ทุกโมเดลก็ต้องมีการทดสอบซอฟต์แวร์ก่อนลูกค้านำไปใช้งานจริงทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องทดสอบซอฟต์แวร์ที่ตนเองพัฒนาขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยการนำซอฟต์แวร์นั้นไปติดตั้งแล้วลองใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หมือนการใช้งานจริงมากที่สุด ซึ่งจะต้องทำการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสม และเนื่องจากภายในบริษัทหนึ่งจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่หลายเครื่องเพื่อรองรับการทำงานในการทดสอบซอฟต์แวร์นี้ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงต้องทำการควบคุมระยะไกลเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทีละเครื่อง แล้วเอาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและตัดสินใจเองว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเหมาะสมที่จะลงซอฟต์แวร์นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้ผู้ใช้หลายคนเข้ามาใช้ร่วมกันเนื่องจากบางโปรแกรมอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานบ่อย จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งทุกเครื่องเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองพื้นที่หน่วยความจำ และบางโปรแกรมอาจจะไม่สามารถทำงานได้ในเครื่องไคลแอนต์ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องทำการเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมและตัดสินใจเช่นกันกับกรณีแรก จึงเป็นการยากที่จะนำประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องมาเปรียบเทียบกันและตัดสินใจ ทำให้การทำงานช้า จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการพัฒนาระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้น โดยระบบนี้จะสามารถแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง และแนะนำได้ว่าควรจะติดตั้งซอฟแวร์ที่ต้องการที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหน โดยจะจัดเป็นอันดับออกมา และนอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการและติดตั้งซอฟแวร์ผ่านระบบได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการควบคุมระยะไกลแล้วเข้าไปทำการติดตั้งซอฟแวร์นั้นเองอีกทีนึง เพื่อให้การติดตั้งซอฟแวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น