เล็ทซี: เครื่องมือเรียนรู้เพื่อฝึกเป็น C++ โปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง (LET-SE: A Learning Environment for Training a Sufficient and Efficient C++ Programmer)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณทิพย์ ฤทธิรณชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวรรณ มะเริงสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมเล็ทซีนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเครื่องมือการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงวัตถุในเบื้องต้นโดยใช้ภาษา C++ หากโปรแกรมที่ผู้เรียนเขียนขึ้นนั้นผิดไวยากรณ์ โปรแกรมเล็ทซีสามารถเน้นคำที่ผิดไวยากรณ์ ระบุสาเหตุ และแสดงคำแนะนำเบื้องต้นในการแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้องแก่ผู้เรียนได้ นอกเหนือจากการที่โปรแกรมเล็ทซีมีเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเองแบบโต้ตอบ โดยไม่จำเป็นที่ต้องมีอาจารย์ช่วยสอนแล้ว ลักษณะเด่นของเล็ทซี คือ การแสดงผลการวิเคราะห์โปรแกรมที่ผู้เรียนเขียนขึ้น ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการใช้พลังงานให้ผู้ใช้ทราบทัน ทีที่โปรแกรมคอมไพล์ผ่านและประมวลผลได้ ทั้งนี้ เล็ทซีจะแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่หน่วยความจำ จำนวนพลังงานที่สูญเสียในการใช้งานรีจิสเตอร์ และประสิทธิภาพในการประมวลผล การใช้เล็ทซีเป็นโปรแกรมช่วยสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ ทั้งยังเป็นแนวคิดใหม่ที่จะแสดงข้อมูลให้ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการออกแบบโปรแกรม ต่อทั้งประสิทธิภาพการประมวลผลและพลังงาน อันจะเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างโปรแกรมที่มีคุณภาพในอนาคตได้ We will study Lex C program for developing computer program as a study tool and for the students to practice and develop their programming skill by using C++ program. If the students write the wrong code or incorrect grammar, the Lex C program will show the students where are the wrong grammar, the cause, and show the suggestion to correct the grammar to the students. Lex C program has the tool for the student to practice by them self and without the teacher, the feature of Lex C program is the show of the result from the program analysis that the students make, the student will knows how much the power is use when compiling program had been processed. Lex C will also shows the data of memory, the use of the power in register, and the effective of the process. The students can use Lex C program whenever they want and it is a new idea to show the data to novice to realize the effective of the process and the power that effect from designing program as in the basic of students can make the effective program in the future.