ศักย์ยูคาว่าจากทฤษฎีสนามควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิษฏ์ เกิดทรงปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิกร ธนวิทยาพล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทฤษฎีสนามควอนตัม ศักย์ยูคาว่าเป็นศักย์ที่ใช้อธิบายอันตรกิริยาแบบแรงระหว่างนิวคลีออน ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนอนุภาคเมซอนระหว่างนิวคลีออนโดยในโครงงานทำการศึกษาวิธีการเบื้องต้นของทฤษฎีสนามควอนตัมเชิงสัมพันธภาพบนพื้นฐานควอนไทซ์แบบบัญญัติ โดยจะศึกษาระบบการกระเจิงระหว่างนิวคลีออนสองตัวซึ่งทำให้ได้แอมพลิจูดของการกระเจิงสอดคล้องกับกระบวนการแลกเปลี่ยนอุนภาคเมซอนหนึ่งตัว และสามารถคำนวณศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างนิวคลีออนสองตัวได้จาก แอมพลิจูดของการกระเจิงโดยทำการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณทฤษฎีการกระเจิงในกลศาสตร์ควอนตัมแบบไม่พิจารณาผลทางสัมพันธภาพโดยศักย์ที่ได้จากการคำนวณ