แขนกล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร ชัยสุริน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สยาม เจริญเสียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชินนี้เป็นโครงงานที่จัดทำในเรื่องของแขนกลโดยมีแนวคิดที่จะได้แขนกลโดยมีแนวคิดที่จะได้แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ทีจุดประสงค์เพื่อจะนำมาใช้งานในพื้นที่ของเกษตรกรรมได้โดยปกติแล้วแขนกลส่วนใหญ่แล้วที่เราจะได้พบเห็นในที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมน้อยมากที่เราจะได้พบเห็นในส่วนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งงานชิ้นนี้ยังคงเป็นเพียงโมเดลเราะด้วยความไม่พร้อมทางด้านงบประมาณและวัตถุดิบในงานำการจัดทำจึงทำให้สามารถทำเพียงแค่ในโมเดลเท่านั้นและมี 4 ข้อต่อเช่นกัน โดยแบ่งการทำงานออกเป็นส่วน ดังนี้ ส่วนฐานของหุ่นยนต์ ส่วนข้อต่อบริเวณฐาน ส่วนของข้อสอบ และในส่วนของจับมือ นอกจากนี้ยังตงมีส่วนของวงจรอีก 2 วงจรคือ วงจรไมโครคอนโทลเลอร์จะเป็นวงจรควบคุมการทำงานหลักของแผลงวงจร และอีกส่วนหนึ่งคือวงจรส่งสัญญาณคือวงจรที่จะส่งสัญญาณจากจอยสติก แขนกลชิ้นนี้จะประมวลผลและควบคุมการทำงานของวงจรได้ก็ต่อเมื่อเราเขียนโปรแกรมที่แล้วนำไปสู่รันสู่ไมโครคอนโทลเลอร์ ซึ่งจะทำให้มีการประมาณผลเกิดขึ้นทำให้วงจรต่างๆทำงานของส่วนนั้นๆ ดังนั้นเมื่อต้องการที่นำทุกส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันคือมีการทำงานที่สอดคล้องกันจัดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเนื่องจากในตอนที่จัดทำได้ทดลองนั้นจะทดลองแค่ส่วนนั้นส่วนเดียวมิได้มีการลองใช้งานร่วมกันมาก่อนทำให้มีการแก้ไขอยู่หลายครั้งและเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้ต้องมีแก้ไขและตรวจสอบแบบลูกโซ่เช่นกันจึงทำให้ขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นไปอย่างช้าและลำบากกว่าแขนกลจะมีการทำงานได้เป็นที่พึงพอใจแขนกลชิ้นนี้น่าที่จะทำให้ตัวผู้จัดทำเองมีความรู้ของชุมชนอีกด้วยเพราะน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ทำโครงงานในลักษณะซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจของน้องรุ่นต่อไปให้มีการสนใจในเรื่องนี้เช่นกันเพราะว่างานชิ้นนี้จะมีคุนค่ามากขึ้นหากมีผู้พัฒนาจาสามารถนำมาใช้ได้จึงตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น