การศึกษาความสัมพันธ์ของแมลงที่เป็นประโยชน์กับศัตรูละมุดในสวนจังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรภัทร์ โรคาพ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สังวรณ์ กิจทวี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจสวนละมุด (Sapodilla) ในจังหวัดลพบุรี พบแมลงที่เป็นประโยชน์ 6 ชนิด คือ แตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata, แมลงวันก้นขน Argyrophylax sp., ด้วงเต่า Scymnus sp. แมงมุมสุนัขป่า Lycosa sp., แมงมุมหลังเงิน Argiope sp., แมงมุมตาหกเหลี่ยม Osyopes sp., แมลงที่เป็นศัตรู 4 ชนิด คือ แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta, เพลี้ยแป้ง Pseudococus sp. เพลี้ยอ่อน Aphis sp., มวนเขียวข้าว Nezara sp. โดยพบว่า D. longicaudata เป็นแตนเบียนซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงวันผลไม้ B.correcta ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลงลงในทางเดียวกัน ส่วนด้วงเต่า Scymnus sp. มีความสัมพันธ์เป็นตัวห้ำของเพลี้ยแป้ง Pseudococus sp. และเพลี้ยอ่อน Aphis sp. พบว่าแนวโน้มของเพลี้ยแป้ง Pseudococus sp. เพลี้ยอ่อน Aphis sp. และด้วงเต่า Scym sp. ค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทางเดียวกัน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า แมลงที่เป็นประโยชน์สามารถควบคุมแมลงศัตรูได้ดี ในธรรมชาติการศึกษาปัจจัยธรรมทางธรรมชาติ พบว่าปริมาณน้ำในมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อการเพิ่มของแมลงศัตรูและแมลงที่เป็นประโยชน์ การศึกษาดังกล่าวช่วยให้การวางแผนกำจัดศัตรูโดยชีววิธีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น