การสกัดโปรตีนคอลลาเจนจากหอยเชอรี่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโปรตีนคอลลาเจนที่ได้จากวัว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดโปรตีนคอลลาเจนจากหอยเชอรี่เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโปรตีนคอลลาเจนที่ได้จากวัว ซึ่งปัญหาคือมีราคาแพงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศและปัญหาระบาดของโรควัวบ้า การวิจัยนี้เพื่อเป็นทางเลือกของการใช้โปรตีนคอลลาเจนจากวัวซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตคอลลาเจน โครงสร้างโปรตีนคอลลาเจนมีลักษณะเป็นเส้นใยร่างแหซึ่งพบในเนื้อเยื่อประสานทำหน้าที่เป็นโครงสร้างใต้ชั้นผิวหนังเพื่อให้ผิวหนังยึดติดกันและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวหนัง การสกัดโปรตีนคอลลาเจนโดยการใช้ Acetic acid ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน ตรวจสอบด้วยวิธี SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis ได้ค่าน้ำหนักโปรตีนประมาณ 158 kDa ซึ่งใกล้เคียงกับค่าน้ำหนักโปรตีนคอลลาเจนจากหางหนูที่นำมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์กรดอะมิโน Glycine, Proline, Hydroxyproline ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคอลลาเจนด้วยวิธี High Performance Liquid chromatography ได้ค่าใกล้เคียงกับกรดอะมิโนของหางหนูเช่นกัน ผลที่ได้แสดงว่าหอยเชอรี่มีโปรตีนที่คาดว่าน่าจะเป็นโปรตีนคอลลาเจนที่น่าจะนำมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโปรตีนคอลลาเจนที่ได้จากวัว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำการวิจัยต่อไป