การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งข้าวหลามดงในส่วนสกัดหยาบเฮกเซน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเดช กนกเมธากุล

  • ขวัญใจ กนกเมธากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแยกองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งข้าวหลามดงในส่วนสกัดหยาบเฮกเซนที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อวัณโรค ที่ค่า MIC = 25 ug/ml และเซลล์มะเร็งชนิด KB (Oral human epidermal Carcinoma) ที่ค่า ![ED_50](/latexrender/pictures/600/600a6d00d00eaca0b4ce69f3f3eac646.gif) = 1.65 ug/ml ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี ได้สารบริสุทธิ์ 2 สาร คือ B sitosterol และกรดไขมันสายโซ่ยาวสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการแยกให้บริสุทธิ์