กรุปจำกัดขนาด 2× 2 ของเมทริกซ์จำนวนเต็ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คันธารัตน์ ทาตะนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

  • สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ G เป็นกรุปจำกัดซึ่งมีสมาชิกเป็นเมทริกซ์จำนวนเต็มขนาด 2 × 2 ให้ G+ เป็นกรุปย่อยของ Gซึ่งมีดีเทอร์มิแนนต์เป็น 1 ให้ SL(2,3) เป็นกรุปซึ่งมีสมาชิกเป็นเมทริกซ์ 2× 2 ซึ่งสมาชิกแต่ละตำแหน่งอยู่ในZ3 และดีเทอร์มิแนนต์เป็น 1 เราจะจำแนกชนิดของกรุปย่อยของ SL(2,3) และแสดงว่า G+ จะต้องสมสัณฐาน(isomorphic) กับกรุปย่อยของ SL(2,3) Abstract: Let G be a finite group of 2× 2 integer matrices, G+ be a subgroup of integer matrices of determinant 1, SL(2,3)be a finite group of 2× 2 matrices of determinant 1 with entries in Z3 . We will classify finite group SL(2,3) and show that G+ must be isomorphic to a subgroup of SL(2,3).