การใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นยาทากันยุง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมใจ ลี้มิ่งสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรชนิดไพล และศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัดของสารนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นสารกันยุงต่อไป โดยทดสอบกับยุงลาย (Aedes aegypti) ที่มีอายุประมาณ 4 5 วัน จากการทดสอบพบว่า สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพล 100% มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลายกัด ได้ประมาณ 30 นาที ส่วนสารไล่ยุงที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันหอมระเหยไพล 500 μl , น้ำมันงา 450 μl, วานิลลีน 50 mg (ใน ethanol 100 μl ) ซึ่งมีความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากไพล 25% มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลายกัดได้นาน 60 นาที สรุปได้ว่า ไพลสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของสารไล่ยุง (Repellent) และไพรยังเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่หาได้ง่าย ราคาถูก จึงน่าจะได้มีการคิดค้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดได้