บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณพร จันโทภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุภาพร ตงประสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (The Computer Assisted Instruction) เรื่อง การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT (Project Management With CPM And PERT) ประกอบการเรียนการสอนในวิชา การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research) เพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำการศึกษาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ บทนำ การเขียนแผนภูมิข่ายงานระบบAOA วิธีสายงานวิกฤต(CPM)วิธีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ(PERT) การเร่งโครงการหรือการลดเวลาโครงการ และแบบฝึกหัด โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้เป็นบทเรียนประเภทสอนเนื้อหา(Tutorial) กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเริ่มด้วยการแนะนำให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และลักษณะของบทเรียน จากนั้นบทเรียนจะนำเสนอเนื้อหาและอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยในแต่ละบทจะนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ อีกทั้งยังมีภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบ เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการวิจัยการดำเนินงานมาก่อน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ได้ให้นักศึกษาจำนวน 15 คนทำการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ ด้านภาพ เสียงและการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพ และด้านการจัดการบทเรียน

The purpose of this research was construction the computer assisted instruction in the project management with CPM and PERT for the Operations Research Subject and to efficiently develop the study method to become one of the alternatives for the students to study and review by themselves. This computer assisted instruction in the project management with CPM and PERT comprised the introduction, the AOA network system flow chart, the Critical Part Method (CPM), the Program Evaluation and Review Technique (PERT), the acceleration and decrease its time of doing this project and the practice. This instruction was tutorial type which its lessons were introduced their purposes and characteristics. Moreover, it was orderly presented and clearly explained its contents. There were also the practices in order to create the accurate understanding. In addition, the contents were designed with the multimedia to attract and interest the students. Therefore, this computer assisted instruction was suitable for the person who experienced with the Operations Research previously. The computer assisted instruction was assessed by 15 students in 4 parts comprised the content and presentation part , the pictures and sound part, the interface part and the management part.