การจำแนกและศึกษาสรรพคุณของบัวหิมะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราพร ชลนภาสถิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ปัทมา ลี้วนิช

  • อริยา จินดามพร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Saussurea laniceps and S.involucrate หรือ บัวหิมะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะครีมกระปุก ที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลพุพอง และแมลงสัตว์กัดต่อย แต่บัวหิมะที่ข้าพเจ้าทำการศึกษานั้นเป็นคนละชนิดกับที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากบัวหิมะที่ข้าพเจ้าทำการศึกษานี้ เชื่อกันว่ามีที่มาจากนายแพทย์ชาวโปแลนด์ท่านหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง แต่หลังจากรักษาด้วยบัวหิมะร่างกายก็หายเป็นปกติ ท่านจึงทำการเผยแพร่บัวหิมะไปยังบุคคลอื่น บัวหิมะดังกล่าวมีลักษณะเป็นก้อนปุยสีขาวขนาดเล็ก เมื่อแช่น้ำนมทิ้งไว้ 1 คืน บัวหิมะจะทำปฏิกิริยากับนม ทำให้นมเกิดรสและมีกลิ่นเปรี้ยว และการทำเช่นนี้ยังสามารถทำให้บัวหิมะเพิ่มจำนวนได้อีกด้วย หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเบื้องต้นทำให้ทราบว่าปัจจุบันบัวหิมะดังกล่าวนี้ได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย และมีคนจำนวนมากรับประทานน้ำนมที่กรองได้จากบัวหิมะ เพราะเชื่อว่ามีผลดีต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยการทำงานของตับและม้าม ป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดี ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย ขจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความดันโลหิตรวมถึงช่วยระงับการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการบริโภคน้ำนมที่กรองได้จากบัวหิมะ โดยสรรพคุณที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงชัดเจน หากบัวหิมะมีสรรพคุณดังกล่าวจริงจักเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงการแพทย์และผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ เนื่องจากการรับประทานน้ำนมที่ได้จากบัวหิมะนั้นจะต้องเป็นบัวหิมะที่เป็นสารตั้งจ้นปะปนมากับน้ำนมอย่างแน่นอน ทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย อันอาจส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม