เปรียบเทียบการดูดกลืนคลื่นเสียงและปริมาณการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาแผ่นวัสดุแข็งเกร็งที่เป็นผนัง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี บุตรจันทร์

  • อุดร อินลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสริฐ เขียนนอก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการดูดกลืนคลื่นเสียงและปริมาณการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุที่ใช้ทำเป็นผนังบ้านได้แก่ แผ่นชิปบอร์ด แผ่นยิปซัม แผ่นชานอ้อย และแผ่นพลาสติกอคลีลิก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเสียงและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้เป็นการนำวัสดุทั้ง 4 ชนิดได้แก่ แผ่นชิปบอร์ด แผ่นยิปซัม แผ่นชานอ้อย และแผ่นพลาสติกอคลีลิก(ขนาด 15×15×1ซ.ม.)นำมาประกอบเป็นกล่องรูปสีเหลี่ยมลูกบาศก์ ที่เรียกว่า เทอร์มอลเรดิเอชันคิวภายในกล่องติดตั้งหลอดไฟชนิด GLS ขนาด 100 วัตต์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานแสงแก่ผิววัสดุ แล้ววัดปริมาณการแผ่รังสีความร้อนโดยใช้เครื่องมือ อินฟาเรดโฟโตมิเตอร์วัดแต่ละด้านทุก 5 นาทีไปจนถึง 30 นาที โดยเริ่มจับเวลาเมื่อหลอดไฟสว่าง แล้วทำการคำนวณหาปริมาณการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบกัน จากนั้นวัดคามดังของเสียงเมื่อผ่านวัสดุทั้ง 4 ชนิดคือแผ่นชิปบอร์ด แผ่นยิปซัม แผ่นชานอ้อย และแผ่นพลาสติกอคลีลิกที่ความถี่คงที่ 100Hz โดยใช้เครื่องมือ Sound revel แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน จากการเปรียบเทียบพบว่าวัสดุที่เหมาะสมที่จะนำไปทำเป็นผนังเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีที่สุดคือ แผ่นชานอ้อย แผ่นชิปบอร์ด แผ่นยิปซัม และพลาสติกอคีลิกตามลำดับ และวัสดุที่มีความสามารถในการดูดกลืนคลื่นเสียงหรือเป็นฉนวนเก็บเสียงได้ดีที่สุดคือแผ่นชิปบอร์ด แผ่นพลาสติกอคีลีก แผ่นยิปซัม และแผ่นชานอ้อย ตามลำดับ The purpose of this research were to Comparison an absorption sound wave and thermal radiation value of material abode wall boards, Shipboard, Plaster board, compressed straw slab and acrylic ester in order to have guiding for choosing constructing material that have quality for controlling sound and protection thermal insulators. The research made thermal radiation cub from 4 kind material, Shipboard, Plaster board, compressed straw slab and acrylic ester (size 15 ×15×1 cm.). Thus give heated by 100 watts GLS built for source light energy. Then measure thermal radiation from Infrared photometer at 5 minute to 30 minute and calculate comparison thermal radiation value of material then measurements of loudness sound wave at frequency 100 Hertz with Sound revel and Comparison data.Appropriate material the best thermal insulators was compressed straw slab Shipboard, Plaster board, and acrylic ester in order to and ability in absorption sound wave or the best sound insulators was Shipboard acrylic ester Plaster board and compressed straw slab order too.