โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารซักฟอกจากเครือเขาหมวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรหมรินทร์ กองธรรม

  • สามิตร สารโภคา

  • สุรชัย จันทร์เพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร นิลสนธิ

  • ประวิทย์ พิทักษ์วาปี

  • ปรีชา ตึงตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารซักฟอกจากธรรมชาติ โดยนำเครือเขามวกผสมกับน้ำในอัตราส่วนดังนี้ คือ 1 : 1, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 15, 1 : 20, 1 : 25, 1 : 30, 1 : 35, 1 : 40 และ 1 : 45 จากนั้นนำไปซักผ้าที่มีรอยเปื้อนเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการซักผ้าให้สะอาดที่สุด โดยใช้ผ้าที่มีรอยเปื้อน 4 ชนิด คือ รอยเปื้อนซอสพริก รอยเปื้อนกาแฟ รอยเปื้อนหมึก และรอยเปื้อนน้ำมันเครื่อง พบว่า น้ำผสมเครือเขามวกสามารถซักผ้าที่มีรอยเปื้อนกาแฟ, รอยเปื้อนซอสพริก และรอยเปื้อนหมึกได้ดีที่อัตราส่วนเท่ากับ 1 : 15 และ 1 : 20 และ 1 : 1 ตามลำดับ ส่วนรอยเปื้อนน้ำมันเครื่องซักได้ไม่สะอาด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำผสมเครือเขามวก กับผงซักฟอก พบว่ามีความสามารถในการซักใกล้เคียงกัน และน้ำผสมเครือเขามวกไม่มีสารฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบเหมือนผงซักฟอก ดังนั้นเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจึงไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย