โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงโดยน้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย เป็งอ้าย

  • วันวิกา ใจศิล

  • เจริญ มิ่งเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดอกรัก ทานิล

  • มานะ ปัญญาแก้ว

  • โกศล พานดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชีวภาพ

  • ลูกน้ำยุงการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การกำจัดลูกน้ำยุงโดยน้ำหมักชีวภาพ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงวิธีการ จำกัดลูกน้ำยุงโดยใช้น้ำหมักชีวภาพเนื่องจากการกำจัดลูกน้ำยุงในปัจจุบันใช้ทรายอะเบต ซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและต้องรอทางภาครัฐแจกจ่ายให้ในฤดูกาลการระบาดของโรคและยังเป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการกำจัดลุกน้ำยุงตามแหล่งต่างๆภายในบ้านและชุมชนของเรา เราจึงคิดโครงงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงและหาค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการกำจัดลุกน้ำยุง