โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรแก้ว ตันติวรสินธุ์

  • นิลวรรณ อ้นรักดี

  • ผกามาศ พงษ์พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ เป๋าสมบัติ

  • ประดับ นาคแก้ว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยพืช 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกของฝักข้าวโพด กาบอ่อนของผลมะพร้าวและกาบกล้วย ผลการทดลองพบว่าแผ่นฉนวนความร้อนที่ทำจากเส้นใยของเปลือกข้าวโพดเป็นฉนวนการนำความร้อนได้ดีที่สุด เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นฉนวนด้วยเยื่อกระดาษจากหนังสือพิมพ์ ผงชอล์กและขี้เลื่อย พบว่าเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนการนำความร้อนได้ดี อัตราส่วนระหว่าง เส้นใยจากเปลือกข้าวโพด : เยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ เท่ากับ 3 : 1 ซึ่งจะให้คุณภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนและพาความร้อนได้ใกล้เคียงกับกระเบื้องแผ่นเรียบ