โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องNatural Infinity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทวัฒน์ กลับใจ

  • วิศรุต ประกอบกิจ

  • อธิวัฒน์ เขตพิบูลชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทำน้ำให้บริสุทธิ์

  • น้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Natural Infinity) เป็นประดิษฐกรรมที่สามารถกลั่นน้ำประปาที่มีค่าpHเท่ากับ 7.9 ความนำไฟฟ้า 132 uS/cm. ความเค็มเท่ากับ 0 ppt. กลั่นน้ำเค็มที่มีค่าpH เท่ากับ 9.2 ความนำไฟฟ้า 4300 uS/cm. ความเค็มเท่ากับ 32 ppt. สามารถกลั่นน้ำให้มีปริมาณ 1.49 ลิตร/วัน/0.25 ตารางเมตร ดังนั้นน้ำกลั่นด้วยเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นนี้ ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำกลั่นคุณภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี