โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประตูเมียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์นรินทร์ พลนำ

  • สุรชัย จึงมั่นคง

  • โลหัช พิกุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรยุทธ พิกุลทอง

  • สุกัญญา สุวรรณกูล

  • ไพฑูรย์ บุญไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p88

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิจิตอลไอซี ประตูเมียม

  • ประตูเมียม วงจรเลื่อนข้อมูล

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งนำดิจิตอลไอซีมาใช้งานซึ่งนำไอซีชนิดวงจรเลื่อนข้อมูลมาใช้เพราะลักษณะการทำงานของโครงงานนี้ จะใช้การกดสวิตซ์แต่ละตัวต้องเป็นไปตามลำดับของตัวเลขที่กำหนด การสร้างจึงต้องทำให้มันทำงานในลักษณะการรับสัญญาณเป็นช่วงๆ ตามลำดับของสวิตซ์ หากการกดไม่เป็นไปตามวงจร วงจรก็จะไม่ทำงาน ซึ่งก็ได้ไอซีชนิดตระกูลซีมอสมาใช้ในการทำโครงงานนี้เพราะกินไฟน้อยตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งก็ได้ไอซีเอร์ 4015 เป็นวงจรเลื่อนข้อมูลที่มีข้อมูลเข้าแบบอนุกรม และข้อมูลออกแบบขนาน รวมทั้งมีขารีเซตสำหรับทำให้ข้อมูลที่เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 เมื่อกดถูกตัวที่ต่อเข้ากับขารีเซต ก็จะเกิดการเคลียร์ข้อมูลที่เอาต์พุตทำให้วงจรไม่ทำงาน