โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนภัยพิบัติระบบอัตโนมัติ 2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรภัทร ทาเบ้า

  • ชนัญญู แดงอุ่น

  • ชายชล ตาสาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนภัย การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยพิบัติ ไฟป่า และน้ำท่วม ทำให้ผู้เฝ้าระวังหรือเจ้าของพื้นที่รับรู้เหตุการณ์ได้ทันทีและเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทัน เพื่อชะลอกันลุกลามของไฟป่าหรือเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้พลังงานจากเวลล์แสงอาทิตย์และพลังงานจากกังหันลม สามารถติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ได้ตลอดเวลา และสามารถเปลี่ยนสวิตช์ตรวจสอบภัยพิบัติให้เข้ากับ ฤดู สถานที่ และภัยพิบัติที่น่าจะเกิดได้ โดยหลักการทำงานคือ สวิตช์ตรวจจับเปลวไฟใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลกใช้เชือกไนล่อนผูกกับแม่เหล็กที่พันขดลวดทองแดงไว้เมื่อเชือกขาดเนื่องจากไฟแม่เหล็กจะตกลงมาแตะกับสายไฟข้างล่างโดยมีแม่เหล็กอีกชิ้นดูดไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ ส่วนสวิตช์ตรวจวัดระดับน้ำใช้หลักการของทุ่นลอยน้ำเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจนถึงระดับที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วม สวิตช์เหล่านี้จะเปิดระบบของชุดส่งสัญญาณชุดที่ 1 จากนั้นส่งสัญญาณวิทยุเข้าไปเปิดระบบของชุดส่งสัญญาณชุดที่ 2 จากนั้นจะโทรออกอัตโนมัติไปสองทางคือโทรหาผู้เฝ้าระวังหรือเจ้าของพื้นที่เสี่ยงภัยโดยตรง และโทรหาชุดรับสัญญาณเตือนภัยพิบัติที่ติดตั้งในหมู่บ้าน อาคารสำนักงานให้แจ้งเตือนเป็นเสียงพูดและไซเรนดังขึ้น โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการเตือนภัย 7.10 วินาทีหลังจากที่สวิตช์ตรวจจับเปลวไฟหรือสวิตช์ตรวจจับระดับน้ำ