โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สนธิ

  • นิภาพร วิจิตรปัญญา

  • วนิดา พรมโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูกผัก

  • ดิน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องเครื่องตรวจ (pH) ดินเพื่อปลูกผัก เป็นการศึกษาเพื่อสร้างเครื่องตรวจดินว่าดินในสถานที่ใดควรจะปลูกผักชนิดใด ในการสร้างเครื่องจะอาศัยหลักการของการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ขนาด AA ไหลผ่านดินเปียกที่มีค่า pH ของดินที่แตกต่างกัน ซึ่งค่า pH ของดินที่แตกต่างกันจะนำไฟฟ้าได้แตกต่างกัน และพืชผักก็เจริญเติบโตได้แตกต่างกัน จากจุดนี้จึงทำการทดลองหาข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องตรวจ (pH) ดินเพื่อปลูกผักขึ้นมา จากการศึกษาพบว่า ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ที่ระดับ pH 5.7-7.7 การนำไฟฟ้าของดินเปียกที่ 1.00-1.97 ช่อง ผักกาดกวางตุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่ระดับ pH 5.9-11.7 การนำไฟฟ้าของดินเปียกที่ 1.20-5.03 ช่อง ผักบุ้งจีนเจริญเติบโตได้ดีที่ระดับ pH 5.7-10.7 การนำไฟฟ้าของดินเปียกที่ 1.00-4.03 ช่อง ผักซุนฉ่ายเจริญเติบโตได้ดีที่ระดับ pH 5.7-11.7 การนำไฟฟ้าของดินเปียกที่ 1.00-5.03 ช่อง ผักกาดเขียวปลีเจริญเติบโตได้ดีที่ระดับ pH 6.7-10.7 การนำไฟฟ้าของดินเปียกที่ 1.47-4.03 ช่อง ต่อจากนั้นจึงนำผลการทดลองมาสร้างสเกลบนแกลแวนอมิเตอร์ในรูปการเบนของเข็มชี้ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักซุนฉ่าย ผักกาดเขียวปลี และในส่วนของอุปกรณ์ ที่นำมาช่วยการออกแบบการเบนของเข็มให้สมบูรณ์ขึ้นจะใช้ความต้านทานเปลี่ยนค่าได้ค่า 100 กิโลโอห์ม มาต่อเพิ่มในวงจร ผลจากการนำเครื่องที่สร้างขึ้นได้ไปทดสอบดินในสถานที่ต่าง ๆ แล้วปลูกผักตามชนิดที่อ่านได้ในสเกลของเครื่องตรวจสอบ พบว่าพืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามที่เครื่องได้แสดงผลไว้ และการทำงานของเครื่องก็สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย