โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเส้นใยพืชธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย สุขสอาด

  • ณัฐพงศ์ จักรวาลกิจ

  • พีรพงษ์ ขันธรูจี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทดลอง

  • เครื่องฟอกอากาศ

  • เส้นใยพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องฟอกอากาศที่ใช้กันในปัจจุบัน แผ่นกรองอากาศที่ใช้ต้องผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ต้องผ่านกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้เป็นการศึกษาทดลองใช้เส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชในท้องถิ่น คือ ผักตบชวา ธูปฤาษี และกล้วย มาทำเป็นแผ่นกรอง ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ นำเส้นใยพืชมาทำเป็นเยื่อกระดาษ เปรียบเทียบความสามารถในการดักเขม่าควันของเยื่อกระดาษจากพืชแต่ละชนิด นำพืชที่มีความสามารถในการกัดเขม่าควันได้ดีมาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ แล้วทดสอบเขม่าควันที่ผ่านวงจรกำจัดฝุ่นควันแล้ว ผลการทดลองพบว่า เส้นใยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการดักเขม่าควันได้ดี คือเส้นใยจากผักตบชวา