โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติศักดิ์ งามเมือง

  • วิสูตร ตะขาบแก้ว

  • เชวงศักดิ์ บุปผาอมรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาวรรณ์ นิวาสานนท์

  • วิเชียร นิวาสานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหัน

  • น้ำเสีย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการเติมออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำโดยสลัดมวลน้ำขึ้นไปในอากาศด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น จากการทดลองพบว่าเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำสามารถสลัดมวลน้ำได้สูงสุด 5 เมตร เมื่อล้อสลัดมวลน้ำจุ่มน้ำลึก 6 เซนติเมตร และมวลน้ำมีลักษณะคล้ายเม็ดฝนเม็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก น้ำที่ตกลงมาที่ผิวน้ำมีรูปร่างคล้ายรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยวัดระยะห่างน้ำตกออกจากตัวเครื่องด้านซ้าย-ขวาได้ประมาณ 2 เมตร ด้านหน้า-หลัง ของตัวเครื่องได้ประมาณ 3 เมตร จากการทดลองภาคสนามเดิ่มในสระมีค่า pH เท่ากับ 10 เมื่อเปิดอุปกรณ์วันละ 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 เดือน วัดค่า pH ได้เท่ากับ 8 แสดงว่าเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำที่จัดสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ