โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผำอบกรอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์วรรณ นิจสาธร

  • บุลากร เกิดสุวรรณ

  • ศศิวิมล ทัพศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองเต่าวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผำอบกรอบ เกิดจากปัญหาที่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมรับประทานอาหารที่ทำมาจากผำ เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่ารับประทาน ดังนั้นพวกเราจึงนำผำมาแปรรูปให้เป็นอาหารที่มีกลิ่นและรสชาติที่น่ารับประทานเพื่อดึงดูดความสนใจของคนทุกเพศ ทุกวัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นแผ่นของผำ 2) ศึกษาชนิดและปริมาณของแป้งที่มีผลต่อการเป็นแผ่นของผำ 3) ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อการอบกรอบของผำแผ่น 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผำอบกรอบ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นแผ่นของผำ ตอนที่ 2 การศึกษาชนิดและปริมาณของแป้งที่มีผลต่อการเป็นแผ่นของผำ ตอนที่ 3 การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อการกรอบของแผ่นผำ ตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผำอบกรอบ จากการศึกษาพบว่า 1) ความร้อนกับแป้งมันสำปะหลังสามารถทำให้ผำเป็นแผ่นได้ 2) แป้งมันสำปะหลัง จำนวน 2 กรัม สามารถทำให้ผำยึดติดกันเป็นแผ่นได้ 3) อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส และเวลา 5 นาที สามารถทำให้ผำแผ่นมีลักษณะกรอบ 4) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการบริโภคผำอบกรอบอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65