โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดพิฆาตทะลุมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปภัสวรรณ ณ พัทลุง

  • วัชรี ช่วยไกร

  • อรุณประเสริฐ ชูเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุษรี โต๊ะกาหลี

  • วารุณี สมนึก

  • สถาพร สุขบัวแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • แมลงวัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันเป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ จึงมีการคิดค้นหาวิธีกำจัดแมลงวันขึ้นมากมาย และวิธีที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ถุงน้ำไล่และการใช้สารเคมี ซึ่งการใช้สารเคมีนั้น นอกจากมีอันตรายแล้วยังมีราคาสูง จึงจัดทำโครงงานเรื่องจรวดพิฆาตทะลุมิติ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดแมลงวันโดยไม่ใช้สารเคมี และนอกจากนี้ยังเป็นการนำขวดน้ำดื่มพลาสติกที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยวิธีการทดลอง คือ นำขวดสังหารที่ประดิษฐ์ขึ้นวางไว้ที่บริเวณ บ้าน ร้านขายปลาย หลุมขยะ และโรงอาหารภายในโรงเรียน เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ไส้ปลาเป็นเหยื่อล่อ จากการทดลองพบว่า หลุมขยะดักแมลงวันได้มากที่สุด คือ 140 ตัว และร้านขายปลาดักแมลงวันได้น้อยที่สุด คือ 15 ตัว ดังนั้นขวดสังหารนี้สามารถนำไปใช้ดักแมลงวันได้จริงในทุกสถานที่ที่มีแมลงวัน