โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBUILD TINK BY TANK

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ ผลขจรพิสุทธิ์

  • สามเณรณัฐวุฒิ สารีอินทร์

  • สามเณรทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวริศา ลำพูนสัก

  • รพี อาภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานไฟฟ้าการประหยัด

  • แท็งก์น้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง BUILD TINK BY TANK ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงทำให้พลังงานไฟฟ้าปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่มนุษย์แต่มนุษย์ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองและไม่เห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า จึงได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและเห็นคุณค่ามากที่สุด ดังนั้นผู้จักทำจึงเกิดแนวคิดและประสงค์ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงใช้ได้ความรู้ที่เรียนมาประดิษฐ์แท็งก์น้ำจำลองที่เปิด-ปิดน้ำได้เองโดยอัตโนมัติและอาศัยหลักการของแรงดันน้ำและคานงัด โดยถ้าปล่อยน้ำให้ขึ้นแท็งก์น้ำกำลองให้มีปริมาณที่พอเหมาะ แรงงานน้ำจะกดสปริงหดตัวมีผลทำให้คานที่ยึดติดกับฐานใต้แท็งก์น้ำจำลองดึงให้ก้านของเช็ควาล์วปิดทางเดินน้ำ จากการทดลองพบว่าน้ำปริมาตรปริมาณ 41,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ย) สามารถทำให้น้ำหยุดไหลเข้าแท็งก์น้ำจำลองได้ และปริมาณของน้ำในแท็งก์ 24,832 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ค่า-เฉลี่ย) ค่าเฉลี่ยก็จะทำให้น้ำไหลขึ้นแท็งก์ จะเห็นได้ว่าแท็งก์น้ำจำลองนี้ถ้านำไปพัฒนาให้ใช้งานได้จริงจะทำให้เราประหยัดงานไฟฟ้าได้มาก