โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBaker Bike

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะนุช แซ่หลี

  • วิศรุต ภู่อมรวิวัฒนกุล

  • อุมาพร แหยมอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ วีระดุลยฤทธิ์

  • เกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ใช้พลังงานกลจากการปั่น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน โดยนำจักรยานที่มีอยู่ในบ้าน เหล็กและทุ่นหินเจียรที่เป็นเศษวัสดุในการทำ ผลการทดลองพบว่า Baker Bike จะช่วยประหยัดพลังงาน และไม่เป็นมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้กลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดคุณค่าได้อีก