โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องในปลาทูอาหารเลี้ยงปลาดุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิงหา ยศปัญญา

  • สุธินี มาลา

  • อนุสรา ปานชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาดุก

  • ปลาทูเครื่องใน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเกี่ยวกับเครื่องในปลาทูจะเป็นอาหารเลี้ยงปลาดุกได้ โดยการนำเครื่องในปลาทูมาทดสอบหาสารอาหารที่อยู่ในเครื่องในปลาทู ที่เพิ่มคุณค่าการเจิรญเติบโตให้แก่ปลา สามารถเก็บรักษานำมาเป็นอาหารปลาเวลาเราเลี้ยงได้ตลอดเวลา เป็นการลดค่าใช้จ่ายของอาหารปลาที่ซื้อตามท้องตลาด เป็นการนำของที่ไม่ใช้นำมาทำประดยชน์อีกต่อหนึ่งเป็นการหมุนเวียนสิ่งของให้เป็นประโยชและยังเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวด้วย