โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษสบู่จากต้นกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธารารัตน์ ละมัยขันธ์

  • พรพรรณ ชัดกระโทก

  • วชิรวิชญ์ พันทะรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นกล้วย

  • สบู่สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทำสบู่ที่มีความสะดวกในการล้างมือที่เป็นส่วนตัว โดยการคัดเลือกกระดาษเพื่อทำกระดาษสบู่ จากวัตถุดิบ คือ ต้นกล้วย และ ฟางข้าว เพื่อเป็นสบู่ที่ใช้เฉพาะบุคคลและมีความสะดวกในการพกพา พบว่า ต้นกล้วยมีลักษณะไม่แข็ง ไม่อ่อนเกินไป จึงนำมาทำกระดาษสบู่ จากนั้นก็นำมาทดลองขนาดของกระดาษที่เหลือ แล้วทดสอบความเป็นกรด-เบสของสบู่กระดาษแล้วบันทึกผล โดยผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้จากต้นกล้วยเป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นหาได้ง่ายและประหยัด