โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องThe transforming milk’s box

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ พลยางนอก

  • อรุณี ตานุ

  • อารีรัตน์ กุมมารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันติสุข

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในโรงเรียนมีปัญหาขยะที่มาจากกล่องนม จึงคิดหาวิธีรีไซเคิลกล่องนมและได้ทำการรีไซเคิลกล่องนมเหล่านี้ให้เป็นโต๊ะและเก้าอี้ใช้ภายในโรงเรียนอีกทั้งยังประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย โดยทำการแยกส่วนที่เป็นกระดาษกับอลูมิเนียมฟอยล์ออกจากกัน และนำไปแช่สารโซเดียมคลอไรด์ เอามาปั่นให้ละเอียดแล้วจึงนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงจากนักเรียนจำนวน 10 คน พบว่า โต๊ะและเก้าอี้สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ คุณภาพดี