โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสาหร่ายหางกระรอกต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำบ่อเลี้ยงปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทอม เฉลิมกาญจนา

  • ปภณ ถนอมเกียรติ

  • ศิวะพร บุณยทรัพยากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์