โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากวัชพืชและใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชธิมา รัตนพันธุ์

  • บังอร ดีขุนทด

  • มีนา ศรีประเสริฐพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคกลาง กำหนดหัวข้อ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p61

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • วัชพืช

  • ใยพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อค้นคว้าหาวิธีที่จะนำวัชพืชที่มีมากในท้องถิ่นมาทำกระดาษ เช่น กาบมะพร้าว กาบกล้วย กกธูป หญ้าคา ผักตบชวา โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาวัชพืชหรือใยพืชที่สามารถนำมาผลิตกระดาษที่มีลักษณะดีที่สุด จากการทดลองพบว่า กระดาษที่ได้จากต้นกกธูปจะมีคุณภาพดีที่สุด ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหาวัชพืชหรือใยพืชที่สามารถนำมาผลิตกระดาษได้จำนวนต่อแผ่นมากที่สุดเมื่อมีมวลเท่ากัน จากการทดลองพบว่า กระดาษที่ได้จากกาบมะพร้าวมีปริมาณที่มากที่สุดโดยที่ปริมาณของเยื่อที่ทำมีมวลเท่ากัน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาหาสารที่เพิ่มความเหนียวคงทนของกระดาษได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่า แป้งข้าวเหนียวช่วยให้กระดาษมีความคงทนได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาหาสารที่ป้องกันการดูดซึมซับของเหลวได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่า สารส้มสามารถป้องกันการดูดซึมของเหลวได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาหาประเภทของสารสีที่มีผลต่อสีที่ปรากฏบนกระดาษมากที่สุด จากการทดลองพบว่า สีย้อมผ้า จะทำให้สีที่ปรากฏบนกระดาษเข้มที่สุด